Årsmöte den 15:e oktober

Akademiska schacksällskapet ASSU vid Umeå universitet och Umeå studentkår kallar till årsmöte den 15 oktober kl 18.00. Kom och var aktiv i klubben! Kom och gör din röst hörd!

Mötet äger rum i UB 339, Umeå universitet Samhällsvetarhuset.

Efter sedvanligt möte är det blixt 5×5 minuter alla mot alla.

1.Mötets öppnande

2. Mötets stadgeenliga utlysande

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av justeringsman, tillika rösträkning

6. Behandlande av verksmahetsberättelse samt ekonomisk berättlese

7. Revisorernas berättelse

8. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse

9. Val av nya styrelsemedlemmar vars period löpt ut

9.1 Val av ordförande

9.2 Val av kassör

9.3 Val av övriga styrelseledamöter

9.4 Val av revisor

9.5 Val av valberedning

10. Motioner från avgående styrelse

10.1 Stadgeändringar

10.2 Medlemsavgifter

10.3 Medlemströjor

10.4 Planerad tävling?

10.5 Andra aktiviteter?

10.6 Teman för träning?

10.7 Vad kan vi göra bättre?

10. 8 Arbetsgrupper?

11. Motioner inkomna från föreningens medlemmar

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

Kaffe och kaka erbjuds i vanlig ordning välkommen!

Publicerad i Nyheter